Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2178 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 2019 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Art.  22.  [Upoważnienie pracowników Inspekcji do załatwiania spraw w imieniu organów Inspekcji]
1.  Organy Inspekcji mogą upoważniać pracowników Inspekcji do załatwiania spraw w ich imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
2.  Organy Inspekcji do wydawania decyzji administracyjnych mogą upoważniać pracowników, którzy:
1) ukończyli studia wyższe;
2) posiadają kwalifikacje potwierdzane co 5 lat zdaniem egzaminu z zakresu towaroznawstwa i obowiązujących przepisów o jakości handlowej przed komisją kwalifikacyjną, o której mowa w art. 35 ust. 2.