Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2178 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 2019 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Art.  20a.  [Legitymacje służbowe]
1.  Pracownicy Inspekcji dokonujący kontroli otrzymują legitymacje służbowe.
2.  Legitymacje służbowe wydaje:
1) wojewoda - wojewódzkiemu inspektorowi i jego zastępcy;
2) wojewódzki inspektor - pracownikom wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
3) dyrektor generalny Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - pracownikom Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
3.  W przypadku utraty legitymacji służbowej pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym organ, który wydał legitymację.
4.  Organ, który wydał legitymację, przeprowadza postępowanie wyjaśniające, unieważnia utraconą legitymację służbową oraz wydaje nową.
5.  Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku:
1) zmiany imienia lub nazwiska pracownika;
2) uszkodzenia lub zniszczenia;
3) zmiany stanowiska pracownika.
6.  Z chwilą rozwiązania stosunku pracy legitymacja służbowa podlega zwrotowi organowi, który ją wydał.
7.  Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji dokonujących kontroli, mając na względzie możliwość identyfikacji pracownika Inspekcji i jego stanowiska służbowego.