Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2178 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 2019 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Art.  15c.  [Przekazywanie Komisji Europejskiej informacji o zatwierdzeniu techniki automatycznej klasyfikacji tusz wołowych]

Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w częściach B i C załącznika IV do rozporządzenia 2017/1182.