Art. 13. - [Oznakowanie artykułów rolno-spożywczych znakiem jakości] - Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1688 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  13.  [Oznakowanie artykułów rolno-spożywczych znakiem jakości]
1.  9
 Artykuły rolno-spożywcze:
1)
charakteryzujące się specyficznymi cechami jakości handlowej lub wymaganiami jakości handlowej, w szczególności w zakresie sposobu produkcji, składu lub właściwości organoleptycznych,
2)
wytwarzane w ramach:
a) 10
 krajowych systemów jakości uznanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, które spełniają kryteria określone w art. 47 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/126 z dnia 7 grudnia 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 o dodatkowe wymogi w odniesieniu do niektórych rodzajów interwencji określonych przez państwa członkowskie w ich planach strategicznych WPR na lata 2023-2027 na podstawie tego rozporządzenia, jak również o przepisy dotyczące współczynnika dotyczącego normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) nr 1 (Dz. Urz. UE L 20 z 31.01.2022, str. 52),
b)
systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1, z późn. zm.),
c)
systemu rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.)

- mogą być oznakowane znakiem jakości.

2. 
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku jakości, mając na względzie, aby znak kojarzył się powszechnie z produkcją roślinną lub zwierzęcą.
3.  11
 Znak jakości dla artykułów rolno-spożywczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przyznaje minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
4.  12
 Wniosek o przyznanie znaku jakości dla artykułów rolno-spożywczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, producent artykułu rolno-spożywczego składa do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).
8. 
(uchylony).
9. 
(uchylony).
10. 
(uchylony).
11. 
(uchylony).
9 Art. 13 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2254) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 listopada 2022 r.
10 Art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a zmieniona przez art. 123 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 marca 2023 r.
11 Art. 13 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2254) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 listopada 2022 r.
12 Art. 13 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2254) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 listopada 2022 r.