Izrael-Polska. Program Wykonawczy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000-2003. Jerozolima.2000.11.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.143.1598

Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 2000 r.

PROGRAM WYKONAWCZY
do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000-2003,
sporządzony w Jerozolimie dnia 28 listopada 2000 r.

Program Wykonawczy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000-2003

Powodowane pragnieniem rozwijania i utrwalania stosunków wzajemnych na polu kultury, nauki i edukacji,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Państwa Izrael, zwane dalej Stronami, postanawiają, co następuje:

1.

Dziedzictwo kulturowe

1.1.
Obie Strony będą inicjowały współpracę w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Dokonają wymiany informacji w odniesieniu do swych przepisów prawnych w tej kwestii.
1.2.
Obie Strony będą współpracowały przy katalogowaniu, prowadzeniu badań oraz konserwacji i restauracji dziedzictwa historycznego i kulturowego. Strony zagwarantują specjalistom i grupom badaczy drugiej Strony dostęp do miejsc należących do dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz do informacji dotyczących tych miejsc.
1.3.
Polskie muzea archeologiczne i Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Izraelska Administracja Zabytków Starożytności wyrażają zainteresowanie współpracą w dziedzinie archeologii i rozważą możliwości wymiany ekspertów, łącznie z udziałem archeologów polskich w wykopaliskach w Izraelu.

Konkretne zasady i warunki takiej współpracy zostaną określone w trakcie kontaktów bezpośrednich między Izraelską Administracją Zabytków Starożytności a stosownymi władzami polskimi.

1.4.
Świadome wagi badań nad historią polskiego Żydostwa i stosunków polsko-żydowskich obie Strony będą zachęcały do tworzenia programów prowadzonych, między innymi, przez Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem i uniwersytety w Polsce i w Izraelu.

W ramach tej współpracy Żydowski Instytut Historyczny proponuje prowadzenie wspólnych programów badawczych poświęconych tej materii, w tym organizowanie, na zasadzie wzajemności, staży naukowych ekspertów w archiwach, bibliotekach i muzeach. Zasady dotyczące pokrywania kosztów pobytu przedstawicieli drugiej Strony będą każdorazowo uzgadniane między Żydowskim Instytutem Historycznym a zainteresowaną instytucją w Izraelu.

1.5.
Obie Strony odnotowują z zadowoleniem i popierają działania Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, zmierzające do utworzenia w Warszawie Muzeum Historii Polskich Żydów.
1.6.
Obie Strony dołożą wszelkich starań, aby wprowadzić w życie postanowienia Deklaracji sztokholmskiego Międzynarodowego Forum poświęconego Holocaustowi ze stycznia 2000 r.
1.7.
Strony wyrażają zadowolenie ze współpracy w dziedzinie nauczania między instytucjami polskimi a Yad Vashem. Obie Strony, pragnąc rozwijać studia nad Holocaustem, historią stosunków polsko-żydowskich i współczesnym Izraelem, zorganizują co roku grupy do dwudziestu osób polskich nauczycieli i wychowawców, którzy będą uczestniczyli w specjalnych dwutygodniowych seminariach prowadzonych w języku polskim w Yad Vashem w Jerozolimie. Strona polska pokryje koszty podróży, a Strona izraelska pokryje wszelkie wydatki w Izraelu.
1.8.
Strony odnotowują z zadowoleniem fakt współpracy między Muzeum w Oświęcimiu a Yad Vashem, polegającej na organizowaniu corocznych kursów dla nauczycieli z Izraela.
1.9.
Strony wyrażają zadowolenie ze współpracy między polską Komisją Badania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu a Instytutem Yad Vashem, prowadzonej na podstawie umowy podpisanej w styczniu 1996 r. Obie Strony będą popierały zacieśnienie tej współpracy.

Strony będą popierały i krzewiły bezpośrednią współpracę między muzeami i miejscami pamięci w Polsce a Instytutem Yad Vashem.

Strona izraelska odnotowuje z uznaniem dotychczasowe dokonania oraz wolę władz polskich uregulowania wszelkich spraw dotyczących obozów śmierci Oświęcim-Brzezinka. Strona izraelska jest gotowa służyć radą i pomocą w tych staraniach za pośrednictwem swoich instytucji badawczych.

1.10.
Muzeum Diaspory Żydowskiej Beth Hatefutsoth w Tel Awiwie dąży do nawiązania ściślejszej współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym (ŻIH) w Warszawie w sprawach dotyczących:

- genealogii żydowskiej,

- wystawy poświęconej Żydostwu polskiemu,

- połączeń internetowych (strona www.bh.org.il) z publicznymi zbiorami polskimi w Bibliotece Narodowej, Żydowskim Instytucie Historycznym, Uniwersytecie Jagiellońskim i innymi,

- wystawy poświęconej malowanym kamieniom nagrobnym Żydów polskich.

1.11.
Muzeum Beth Hatefutsoth pragnie współpracować z muzeami i uniwersytetami w Polsce, które prowadzą w sposób ciągły badania nad historią polskich Żydów, a w szczególności z Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie.

Beth Hatefutsoth wyraża również chęć współpracy z Muzeum Żydowskim (UJ) w Krakowie w celu stworzenia wystawy internetowej poświęconej Kazimierzowi, dzielnicy żydowskiej Krakowa.

1.12.
Strona izraelska informuje Stronę polską o zainteresowaniu Muzeum Beth Hatefutsoth zorganizowaniem w Polsce wystawy pod nazwą "Chronosfera", przedstawiającej 4.000 lat historii Żydów.

2.

Edukacja i wymiana młodzieży

2.1.
Strony będą popierały współpracę i wymianę doświadczeń w dziedzinie edukacji, a zwłaszcza:

- wymianę programów szkolnych i edukacyjnych oraz informacji o systemach edukacyjnych,

- wspólne seminaria i kursy.

2.2.
Obie Strony odnotowują z zadowoleniem fakt zorganizowania konferencji w Jerozolimie w 1995 r. i w Warszawie w 1997 r., poświęconych zaleceniom dotyczącym podręczników w Polsce i Izraelu. Obie Strony będą sprzyjały dalszej realizacji zaleceń Komisji Podręcznikowej.
2.3.
Obie Strony wyrażają zadowolenie z opublikowania pierwszego w języku polskim podręcznika dla nauczycieli, poświęconego dziejom Żydów Polskich i Holocaustowi.
2.4.
Obie Strony, stosownie do swych możliwości i na zasadzie wzajemności, będą popierały organizowanie seminariów i kursów dla nauczycieli i studentów historii z uniwersytetów i uczelni pedagogicznych.
2.5.
Obie Strony będą zmierzały do realizacji Umowy o Wymianie Młodzieży między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Izraela, sporządzonej w sierpniu 1991 r. w Warszawie, i popierały wymianę delegacji młodzieży reprezentującej różne środowiska.
2.6.
Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Edukacji Izraela będą popierały, stosownie do swych możliwości, kontakty między grupami młodzieży izraelskiej odwiedzającymi Polskę a ich rówieśnikami z polskich szkół średnich.

3.

Szkolnictwo wyższe i nauka

3.1.
Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między szkołami wyższymi, instytutami naukowymi i badawczymi.

Strony będą zachęcały do nawiązywania tego typu współpracy zgodnie z umowami zawieranymi bezpośrednio przez szkoły wyższe i inne instytuty naukowe i badawcze.

3.2.
Obie Strony będą zachęcały do nauczania i studiowania dziedzictwa kulturowego, historii i języków obu krajów. W związku z tym Strony z zadowoleniem odnotowały fakt prowadzenia zajęć z języka i kultury hebrajskiej w polskich szkołach wyższych oraz zajęć prowadzonych w Katedrze Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.
3.3.
Obie Strony wyrażają zadowolenie z Umowy o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk a Izraelską Akademią Nauk Ścisłych i Humanistycznych, sporządzonej w Warszawie w listopadzie 1990 r.
3.4.
Obie Strony będą popierały wymianę wizyt studyjnych pracowników naukowych i specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i techniki, w ramach współpracy bezpośredniej między instytutami naukowymi i badawczymi.
3.5.
Strony odnotowały z zadowoleniem, że w wyniku realizacji artykułu 20 poprzedniego Programu polski Komitet Badań Naukowych i izraelskie Ministerstwo Nauki podpisały w lipcu 1997 r. w Jerozolimie Program współpracy w dziedzinie nauki i techniki na lata 1998-2000. W ramach Programu Strony opracowują i finansują ze swoich środków budżetowych 8 uzgodnionych tematów badawczych (m.in. z fizyki, chemii i rolnictwa).

Ustalono, że kolejne spotkanie ekspertów z Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki, Kultury i Sportu Izraela odbędzie się w Warszawie w roku 2000. Eksperci dokonają oceny współpracy i wyboru tematów naukowo-badawczych na lata 2001-2003.

3.6.
Strona polska przyzna co roku 3 (trzy) stypendia na rok akademicki (9 miesięcy) studentom i pracownikom naukowym.

Strona izraelska przyzna co roku 3 (trzy) stypendia na rok akademicki (8 miesięcy) studentom i pracownikom naukowym. Preferowani będą kandydaci w zakresie studiów hebraistycznych i żydowskich.

3.7.
Każda ze Stron co roku zaproponuje trzy stypendia na letnie kursy językowe. W wypadku polskich kandydatów preferowane będą kompetentne osoby zgłoszone przez Żydowski Instytut Historyczny oraz nauczyciele i studenci języka hebrajskiego.
3.8.
Każda ze Stron zapewni co roku profesorom drugiej Strony możliwość przyjazdu na łączny okres dwóch tygodni.
3.9.
Zgodnie z Konwencją UNESCO Strony podejmą wysiłki zmierzające do wzajemnego uznania świadectw szkolnych, dyplomów szkół wyższych oraz stopni i tytułów naukowych. Strony dokonają wymiany publikacji i informacji na temat swych systemów edukacji w celu ułatwienia porównań oraz nawiążą niezbędne kontakty bezpośrednie.
3.10.
Obie Strony będą popierały współpracę między Stałymi Przedstawicielstwami Polski i Izraela w UNESCO w Paryżu oraz między Narodowymi Komitetami do spraw UNESCO obu państw.
3.11.
Obie Strony popierają współpracę między Fundacją Oświaty i Wychowania w Polsce i Instytutem Adama w Izraelu. Współpraca obejmie wymianę informacji i publikacji, jak też wymianę osób szkolących nauczycieli i liderów organizacji młodzieżowych.

4.

Kultura i sztuka

4.1.
Obie Strony wyrażają zadowolenie z otwarcia Instytutu Polskiego w Tel Awiwie, który przyczyni się do zacieśnienia kontaktów między obu krajami.
4.2.
Obie Strony odnotowują z zadowoleniem działalność Fundacji Kultury Polska-Izrael.
4.3.
Strony będą popierały współpracę w różnych dziedzinach kultury oraz kontakty bezpośrednie między twórcami, środowiskami, organizacjami i instytucjami kultury. Będą dążyły do prezentacji najbardziej wartościowych osiągnięć obu krajów w dziedzinie kultury, a także do wymiany ekspertów, informacji i publikacji. W czasie obowiązywania niniejszego programu każda ze Stron zorganizuje co roku 4 (cztery) wizyty ekspertów (do 7 dni każda).
4.4.
Strony będą wspólnie uczestniczyły w rozwijaniu wielostronnej współpracy kulturalnej, w tym na forach międzynarodowych organizacji, oraz będą wymieniały informacje o wydarzeniach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, planowanych w ich krajach.

Teatr

4.5.
Obie Strony będą zachęcały do współpracy w dziedzinie teatru, mając na uwadze:

- wystawianie prac autorów drugiej Strony, ze szczególnym uwzględnieniem autorów współczesnych;

- ułatwianie uczestnictwa obserwatorom w liczących się wydarzeniach teatralnych;

- zapraszanie ekspertów na ważne międzynarodowe i krajowe sympozja i konferencje;

- uczestnictwo zespołów teatralnych w festiwalach międzynarodowych, organizowanych w kraju partnera, na zaproszenie organizatorów i na warunkach określonych regulaminem danego przedsięwzięcia.

4.6.
Obie Strony będą popierały uczestnictwo artystów polskich w Festiwalu Izraelskim oraz udział artystów izraelskich w Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie.
4.7.
Obie Strony rozważą możliwość przyjęcia na zasadzie wzajemności po jednym zespole teatralnym liczącym nie więcej niż dziesięć osób.

Muzyka i taniec

4.8.
Obie Strony będą popierały rozwój współpracy między instytucjami muzycznymi obu krajów, wymieniały solistów i zespoły, również na zasadach komercyjnych. Będą zachęcały solistów, orkiestry kameralne i symfoniczne oraz inne zespoły i teatry muzyczne, aby włączały do swego repertuaru utwory kompozytorów drugiej Strony.
4.9.
Obie Strony będą dążyły do tego, aby ułatwić uczestnictwo zespołom muzycznym i solistom, jurorom i obserwatorom w liczących się festiwalach, konkursach i imprezach organizowanych w obu krajach.
4.10.
Obie Strony będą popierały współpracę między Towarzystwami Chopinowskimi obu krajów.
4.11.
Obie Strony będą tworzyły warunki do wymiany zespołów baletowych i ludowych, jak również ekspertów, choreografów, tancerzy i pedagogów, oraz do wzajemnego udziału w organizowanych przez siebie festiwalach.
4.12.
Strona izraelska zaprasza Stronę polską do udziału w odbywającym się co dwa lata festiwalu tańca, zaplanowanym na lata 2001 i 2003 w Ośrodku im. Suzanne Dellal w Tel Awiwie.

Plastyka

4.13.
Obie Strony będą dążyły do wymiany informacji o współczesnych osiągnięciach w dziedzinie sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i fotografii.
4.14.
Obie Strony będą zachęcały do kontaktów i bezpośredniej współpracy muzeów, galerii i środowisk artystycznych, polegającej na wymianie ekspertów, materiałów drukowanych (katalogi, publikacje), organizowaniu wystaw indywidualnych i zbiorowych, spotkań artystów i ich udziału w plenerach.
4.15.
Obie Strony będą popierały współpracę między Galerią Sztuki Zachęta w Warszawie a Muzeum Izraelskim w Jerozolimie.

Strony odnotowują z zadowoleniem, że w roku 2002 w Warszawie i Jerozolimie wyżej wspomniane instytucje zamierzają zorganizować połączoną, polsko-izraelską wystawę sztuki współczesnej.

4.16.
Strona izraelska wyraża uznanie w związku z udziałem strony polskiej w wystawie "Krajobrazy biblijne", pokazanej w Muzeum Izraelskim w roku 2000.
4.17.
Obie Strony będą popierały kontakty i współpracę między polskimi i izraelskimi Komitetami Narodowymi ICOM i ICOMOS.

Literatura

4.18.
Obie Strony będą sprzyjały inicjatywom zmierzającym do promowania literatury obu krajów za pośrednictwem mediów. Strony będą popierały tłumaczenie książek hebrajskich na język polski i polskich na język hebrajski.
4.19.
Strony będą sprzyjały nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów między pisarzami i krytykami, a także wymianie informacji między organizacjami i instytucjami (wydawcy, dystrybutorzy itp.). Strony wyrażają nadzieję, że bezpośrednia współpraca stowarzyszeń pisarzy obu krajów będzie kontynuowana. W czasie obowiązywania niniejszego programu Strony będą przyjmowały po jednym przedstawicielu środowisk literackich drugiej Strony na okres siedmiu dni rocznie.
4.20.
Obie Strony rozważą możliwość uczestnictwa w:

- Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie;

- Międzynarodowych Targach Książki w Jerozolimie.

4.21.
Strona izraelska docenia fakt zaproszenia Izraela w charakterze gościa honorowego na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie w maju 2000 r. z udziałem znanych izraelskich pisarzy.
4.22.
Strony będą popierały bezpośrednią współpracę i wymianę publikacji i informacji między Bibliotekami Narodowymi i innymi bibliotekami oraz stowarzyszeniami bibliotekarzy obu krajów.
4.23.
Obie Strony rozważą możliwość równoległej publikacji w Polsce i Izraelu specjalnych edycji czasopism wybranych spośród liczących się tytułów prasy kulturalnej, poświęconych literaturze drugiego kraju.
4.24.
Strona izraelska zaprasza Stronę polską do uczestnictwa w Festiwalu Poetów, który odbędzie się w Jerozolimie w latach 2001 i 2003.

Film

4.25.
Obie Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między:

- producentami filmowymi obu krajów w zakresie produkcji, usług i wymiany filmów na zasadach komercyjnych i niekomercyjnych;

- Stowarzyszeniami Filmowców i Krajowymi Archiwami Filmowymi.

4.26.
Obie Strony będą zachęcały do wzajemnego uczestnictwa w festiwalach filmowych. Strona polska zaprasza Stronę izraelską do udziału w dorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Warszawie i Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie, a Strona izraelska zaprasza Stronę polską do udziału w dorocznych festiwalach w Jerozolimie i Hajfie, w Festiwalach Studenckich w Tel Awiwie.
4.27.
Obie Strony odnotowują z zadowoleniem organizację Tygodni Filmu Polskiego w Izraelu i Tygodni Filmu Izraelskiego w Polsce oraz popierają takie przedsięwzięcia w przyszłości.
4.28.
Obie Strony będą popierały rozwój współpracy między Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi a Szkołą Filmową w Jerozolimie.
4.29.
Obie Strony dołożą starań, aby doprowadzić do podpisania umowy o koprodukcji filmów i nagrań wideo między Polską a Izraelem.
4.30.
Strona Izraelska informuje Stronę polską o nowym serialu PO-LAN-YA, obejmującym 1.000 lat życia Żydów w Polsce, wyprodukowanym przez izraelską Agencję Filmową.

5.

Archiwa

Obie strony popierają współpracę między archiwami narodowymi i publicznymi oraz współpracę między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w Polsce a Archiwami Państwowymi w Izraelu.

Zakres i formy współpracy zostaną określone w bezpośredniej umowie, którą podpiszą wspomniane instytucje.

W celu jej realizacji obie strony zapewnią co roku ekspertom wizyty studyjne w łącznym limicie 14 dni dla każdej ze Stron.

Obie Strony popierają współpracę między Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie a Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie przy uporządkowaniu i publikacji dokumentów Archiwum Ringelbluma.

6.

Środki masowego przekazu

6.1.
Telewizje publiczne obu krajów będą współpracowały zgodnie z umową zawartą między Telewizją Polską S.A. a Izraelskim Zarządem Programów Antenowych w maju 1994 r. Obie Strony zgłaszają propozycję przedstawienia w obu krajach stosownych materiałów poświęconych ich historii współczesnej i kulturze.
6.2.
Strona izraelska zaprasza Stronę polską do udziału w warsztatach dla publicystów kulturalnych, organizowanych co roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
6.3.
Polskie Radio S.A. nawiąże współpracę z publicznymi radiofoniami w Izraelu na podstawie regulacji prawnych obowiązujących organizacje członkowskie Europejskiej Unii Nadawczej (EBU).

7.

Współpraca miast i regionów

7.1.
Obie Strony odnotowują z zadowoleniem współpracę miast bliźniaczych oraz władz regionalnych i lokalnych.
7.2.
Obie Strony odnotowują z zadowoleniem działalność stowarzyszeń kulturalnych i przyjaźni w Polsce i Izraelu i popierają rozwój współpracy zmierzającej do zwiększenia wymiany kulturalnej.

8.

Postanowienia ogólne i finansowe

Strony uzgodniły następujące warunki regulujące wymianę osób:
8.1.
Wizyty krótkie (do 7 dni)
a)
Strona wysyłająca przedstawi stronie przyjmującej dokumenty kandydatów nie później niż na trzy miesiące przed planowanym przyjazdem.
b)
Dokumenty kandydatów powinny zawierać ich dane personalne, życiorys, proponowany program i czas pobytu oraz informację o znajomości języków obcych. Wszyscy kandydaci powinni biegle posługiwać się językiem angielskim.
c)
Strona przyjmująca zawiadamia notą Stronę wysyłającą o akceptacji kandydatów nie później niż w ciągu sześciu tygodni od momentu otrzymania dokumentów, przekazuje program pobytu oraz wszelkie ustalenia techniczne.
d)
Strona wysyłająca pokryje koszty podróży oraz ubezpieczenia zdrowotnego (z wyjątkiem chorób przewlekłych i leczenia stomatologicznego).
e)
Polska jako Strona przyjmująca pokryje koszty podróży krajowych wynikających z programu pobytu, opłaci zakwaterowanie i wypłaci diety, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Izrael jako Strona przyjmująca wypłaci ryczałtową sumę 120 USD dziennie.
8.
2. Stypendia
a)
Strona wysyłająca przedstawi Stronie przyjmującej następujące dokumenty kandydatów, nie później niż do końca stycznia każdego roku:
-
życiorys,
-
proponowany program pobytu, z uwzględnieniem czasu trwania i planu zajęć,
-
korespondencję kandydata z instytucją, w której zamierza zrealizować swój program,
-
świadectwo zdrowia,
-
zaświadczenie o biegłej znajomości języka angielskiego,
-
dwie referencje.
b)
Nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania dokumentów Strona przyjmująca powiadomi na piśmie Stronę wysyłającą o akceptacji przedstawionych kandydatów. Strona wysyłająca przedstawi Stronie przyjmującej, co najmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, dokładną datę przyjazdu i określi środek transportu.
c)
Strona wysyłająca pokryje koszty podróży stypendysty do miejsca studiów i z powrotem oraz ubezpieczenia zdrowotnego (z wyjątkiem chorób przewlekłych i leczenia stomatologicznego).
d)
Stypendia oferowane przez Strony polską i izraelską obejmą:
-
wpisowe i czesne (zgodnie z informacją zawartą w liście Strony przyjmującej wymienionym w punkcie b),
-
zasiłek stypendialny wypłacany zgodnie z obowiązującymi przepisami (przeznaczony na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia).
8.3.
Letnie kursy językowe
a)
Każda ze Stron przedstawi szczegółową informację o kursach organizowanych w danym roku, nie później niż do końca stycznia. Podania kandydatów powinny być doręczone stronie przyjmującej do końca lutego każdego roku. Wymagane są dokumenty wymienione w artykule 8. 2a.
b)
Strona przyjmująca powiadomi Stronę wysyłającą o akceptacji przedstawionych kandydatów nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem danego kursu.
c)
Strona przyjmująca pokryje koszty kursu (zakwaterowanie, diety i nauka), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
d)
Strona wysyłająca pokryje koszt ubezpieczenia (z wyjątkiem chorób przewlekłych i leczenia stomatologicznego).
e)
Strona wysyłająca potwierdzi uczestnictwo zaakceptowanych kandydatów nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem kursu.

9.

Wystawy

Wymiana wystaw zostanie uzgodniona kanałami dyplomatycznymi. W ramach niniejszego programu będzie ona realizowana zgodnie z następującymi postanowieniami finansowymi:
9.1.
Strona wysyłająca pokryje koszty:
a)
przewozu do miejsca pierwszej ekspozycji lub do stolicy, jak też koszty transportu powrotnego z miejsca ostatniej ekspozycji lub ze stolicy,
b)
podróży komisarzy towarzyszących wystawie do miejsca pierwszej ekspozycji lub do stolicy oraz podróży powrotnej z miejsca ostatniej ekspozycji,
c)
ubezpieczenia, zgodnie z klauzulą "nail to nail".
9.2.
Strona przyjmująca pokryje koszty:
a)
przewozów lokalnych wystawy,
b)
promocji i przygotowania wystawy, w tym wynajmu pomieszczenia,
c)
publikacji katalogu, o ile nie dokonano innych ustaleń,
d)
podróży lokalnych i pobytu komisarzy towarzyszących wystawie, zgodnie z artykułem 8.1 (dokładna liczba komisarzy i czas trwania ich pobytu zostaną uzgodnione każdorazowo kanałami dyplomatycznymi),
e)
odpraw celnych, łącznie z przeładunkiem eksponatów.
9.3.
W wypadku uszkodzenia eksponatów Strona przyjmująca będzie zobowiązana przesłać Stronie wysyłającej całą dokumentację dotyczącą uszkodzenia. Strona przyjmująca poniesie koszty ekspertyzy. W żadnym razie nie można dokonywać naprawy uszkodzenia bez wyraźnego upoważnienia strony wysyłającej.

10.

Film

Przy organizacji przeglądów filmów Strona wysyłająca pokryje koszty napisów i przewozu filmów w obie strony, jak również koszty podróży delegacji uczestniczącej w przeglądzie, a Strona przyjmująca pokryje koszty pobytu jednego eksperta.

11.

Postanowienia końcowe

11.1.
Program niniejszy nie wyklucza podejmowania innych, wzajemnie uzgodnionych wspólnych przedsięwzięć, prowadzących do rozwoju współpracy kulturalnej, naukowej i edukacyjnej między Stronami.
11.2.
Program wchodzi w życie w dniu podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2003 r.
11.3.
Następne spotkanie Komisji Mieszanej odbędzie się w Warszawie w grudniu 2003 r.

Sporządzono i podpisano w Jerozolimie dnia 28 listopada 2000 r. w dwóch oryginałach w językach polskim, hebrajskim i angielskim; oba egzemplarze są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.