§ 9. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  9.
Osadzonemu żołnierzowi należy zapewnić pomoc lekarską, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że znajduje się on w stanie zagrażającym życiu lub zdrowiu, a w szczególności:
1)
jeżeli osadzony żołnierz ma widoczne obrażenia ciała lub utracił przytomność,
2)
w razie oświadczenia osadzonego żołnierza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia,
3)
jeżeli z posiadanych informacji wynika, że osadzony żołnierz może być chory zakaźnie.