§ 8. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  8.
Organ, który podjął decyzję o osadzeniu żołnierza w izbie zatrzymań, niezwłocznie zawiadamia o miejscu, dacie i godzinie osadzenia w izbie zatrzymań dowódcę jednostki wojskowej albo szefa, komendanta, dyrektora komórki lub jednostki organizacyjnej, w której osadzony pełni czynną służbę wojskową, a także prokuratora wojskowego.