§ 3. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  3.
1.
Obsługę izby zatrzymań stanowią:
1)
komendant i profos wojskowego aresztu dyscyplinarnego, przy którym utworzono izbę zatrzymań,
2)
komendant i profos, wyznaczeni do pełnienia służby w samodzielnej izbie zatrzymań przez dowódcę jednostki wojskowej albo dowódcę okrętu wojennego spośród żołnierzy zawodowych.
2.
Izba zatrzymań jest chroniona przez wartę.