§ 27. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  27.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.