§ 23. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  23.
Prawo kontrolowania izb zatrzymań mają:
1)
dowódca (komendant) garnizonu oraz osoby upoważnione przez nich na piśmie, a także oficer inspekcyjny garnizonu i jego pomocnik,
2)
dowódca jednostki wojskowej i jego zastępcy, ich przełożeni oraz osoby upoważnione przez nich na piśmie, a także oficer dyżurny jednostki wojskowej i jego pomocnik,
3)
dowódca okrętu wojennego i jego zastępca, a także oficer dyżurny okrętu,
4)
sędziowie penitencjarni i prokuratorzy wojskowi na podstawie legitymacji służbowej.