§ 22. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  22.
Dokumentację osadzonych żołnierzy stanowią:
1)
książka ewidencji osadzonych w izbie zatrzymań,
2)
teczka do przechowywania dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia do izby zatrzymań,
3)
książka depozytowa,
4)
książka skarg, wniosków i meldunków zatrzymanych żołnierzy,
5)
zaświadczenie zwolnienia osadzonego,
6)
książka meldunków.