§ 20. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  20.
1.
Osadzonego żołnierza zwalnia się niezwłocznie, gdy ustanie przyczyna osadzenia, a w szczególności, gdy:
1)
wojskowy sąd garnizonowy wyda postanowienie o zwolnieniu,
2)
prokurator wojskowy zarządzi zwolnienie zatrzymanego,
3)
z zaświadczenia lekarskiego wynika, że dalsze osadzenie w izbie zatrzymań może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia zatrzymanego.
2.
Żołnierza osadzonego w izbie zatrzymań zwalnia się nie później niż przed upływem 48 godzin od chwili zatrzymania, chyba że w tym czasie został on przekazany do dyspozycji sądu wojskowego, wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, albo zostało mu doręczone postanowienie o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania.
3.
Osadzonego żołnierza zwalnia się również wówczas, gdy w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu wojskowego nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania.
4.
Decyzję o zwolnieniu osadzonego z przyczyny, o której mowa w ust.1 pkt 3, podejmuje organ, który podjął decyzję o osadzeniu zatrzymanego w izbie zatrzymań. Kopię decyzji doręcza się osadzonemu oraz żołnierzowi obsługi izby zatrzymań.