§ 19. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  19.
W razie wniesienia przez osadzonego żołnierza zażalenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1, zażalenie oraz kopię protokołu zatrzymania i inne materiały uzasadniające osadzenie przekazuje się niezwłocznie do wojskowego sądu garnizonowego właściwego ze względu na miejsce osadzenia żołnierza.