§ 18. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  18.
1.
Osadzony żołnierz ma prawo:
1)
wniesienia do właściwego w sprawie wojskowego sądu garnizonowego zażalenia, w którym może się domagać zbadania zasadności i legalności zatrzymania oraz prawidłowości jego wykonania,
2)
żądania nawiązania w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a także bezpośredniej z nim rozmowy,
3)
żądania zawiadomienia o osadzeniu osoby najbliższej dla osadzonego żołnierza lub innej wskazanej przez niego osoby zamiast lub obok osoby najbliższej.
2.
Osadzonemu żołnierzowi udostępnia się, jeżeli o to wnosi, przedmioty niezbędne do sporządzenia pisma w celu, o którym mowa w ust. 1. Pismu sporządzonemu przez zatrzymanego niezwłocznie nadaje się bieg.