§ 15. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  15.
Żołnierz osadzony w izbie zatrzymań:
1)
nie uczestniczy w zajęciach służbowych,
2)
nie wykonuje prac porządkowych i innych zajęć, z wyjątkiem utrzymywania czystości pomieszczeń, w których jest osadzony.