§ 11. - Izby zatrzymań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1852

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  11.
1.
Komendant lub profos izby zatrzymań niezwłocznie odnotowuje przyjęcie osadzonego żołnierza w książce ewidencji żołnierzy osadzonych w izbie zatrzymań, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Przy przyjęciu do izby zatrzymań osadzany żołnierz jest obowiązany podać swoje dane osobowe. Jeżeli nie można ustalić danych osobowych osadzonego, w książce, o której mowa w ust. 1, wpisuje się jego rysopis.
3.
Przy przyjęciu do izby zatrzymań osadzany żołnierz jest obowiązany przekazać do depozytu:
1)
urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia służące do rejestrowania lub odtwarzania informacji,
2)
przedmioty, których posiadanie jest niedozwolone ze względu na bezpieczeństwo w izbie zatrzymań, a w szczególności: brzytwy, żyletki, metalowe noże, łyżki i widelce, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do obezwładniania, środki odurzające lub psychotropowe oraz alkohol.
4.
Przy przyjęciu do izby zatrzymań osadzany żołnierz jest obowiązany przekazać do depozytu również dokumenty, pieniądze i przedmioty wartościowe oraz inne posiadane przedmioty, z wyjątkiem wyrobów tytoniowych i przedmiotów osobistego użytku, a w szczególności: zegarka, notatek, listów, fotografii członków rodziny i innych osób bliskich, przedmiotów kultu religijnego, materiałów piśmiennych oraz prasy codziennej, czasopism i książek.
5.
Przyjęcie do depozytu, o którym mowa w ust. 3 i 4, komendant lub profos izby zatrzymań wpisuje w książce depozytowej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Wykaz rzeczy przyjętych do depozytu podpisuje żołnierz przyjmujący i osadzany.
6.
W razie gdy kontakt z osadzanym żołnierzem jest niemożliwy lub utrudniony ze względu na to, że jest on pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub psychotropowego albo innego podobnie działającego środka bądź też z innych powodów ma zakłóconą świadomość, przyjmuje się rzeczy, o których mowa w ust. 3 i 4, do depozytu w obecności osoby przybranej, która również podpisuje wykaz, o którym mowa w ust. 5.