Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.965 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2020 r.
Art.  8.  [Obowiązki członków izby lekarskiej]

Członkowie izby lekarskiej są obowiązani:

1) przestrzegać zasad etyki lekarskiej;
2) przestrzegać przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza;
3) stosować się do uchwał organów izb lekarskich.