Art. 8. - [Obowiązki członków izby lekarskiej] - Izby lekarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lipca 2021 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  8.  [Obowiązki członków izby lekarskiej]

Członkowie izby lekarskiej są obowiązani:

1)
przestrzegać zasad etyki lekarskiej;
2)
przestrzegać przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza;
3)
stosować się do uchwał organów izb lekarskich.