Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.965 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2020 r.
Art.  7.  [Skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej]
1.  Skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej następuje na skutek:
1) przeniesienia się lekarza do innej okręgowej izby lekarskiej;
2) złożenia przez lekarza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu lekarza, z wyjątkiem przypadku gdy przeciwko temu lekarzowi toczy się postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;
3) utraty prawa wykonywania zawodu na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
4) pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu;
5) śmierci lekarza.
2.  Skreślenia dokonuje prezes okręgowej rady lekarskiej.