Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.965 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2020 r.
Art.  6.  [Wpis na listę członków okręgowej izby lekarskiej]
1.  5  Lekarz zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa rada lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 5 pkt 3-3c, zostaje równocześnie wpisany na listę członków tej izby lekarskiej.
2.  W razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, lekarz uzyskuje wpis na listę członków w wybranej przez siebie okręgowej izbie lekarskiej.
3.  Lekarz, który przez co najmniej pół roku zamierza dodatkowo wykonywać zawód na obszarze okręgowej izby lekarskiej, której nie jest członkiem, jest obowiązany powiadomić o tym okręgową radę lekarską tej izby.
4.  Lekarz wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej, który:
1) przez okres dłuższy niż 5 lat nie wykonywał zawodu,
2) miał zawieszone prawo wykonywania zawodu

- jest obowiązany powiadomić o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu właściwą okręgową radę lekarską.

5.  Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, ale niewykonujący zawodu, może na swój wniosek zostać wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
6.  Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, na czas tej służby, podlega wpisowi na listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej.
7.  Lekarze, o których mowa w ust. 6, mogą po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej pozostać członkami Wojskowej Izby Lekarskiej o ile są oficerami rezerwy lub oficerami w stanie spoczynku.
8.  W stosunku do lekarzy pełniących zawodową służbę wojskową wpisanych na listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej nie stosuje się przepisu art. 5 pkt 12 oraz art. 11.
5 Art. 6 ust. 1:

- zmieniony przez art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.2020.2112) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2020 r.

- zmieniony przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2401) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.