Art. 7. - [Zadania samorządu zawodu farmaceuty] - Izby aptekarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1850 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2021 r.
Art.  7.  [Zadania samorządu zawodu farmaceuty]
1. 
Zadaniami samorządu zawodu farmaceuty są w szczególności:
1)
reprezentowanie zawodu farmaceuty i obrona jego interesów;
2)
troska o zachowanie godności i niezależności zawodu;
3)
kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej;
4)
integracja środowiska zawodowego;
5)
sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu;
6)
współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego;
7)
współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
8)
prowadzenie działalności samopomocowej oraz innych form pomocy materialnej dla członków samorządu i ich rodzin;
9)
zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi;
9a)
udzielanie informacji dotyczących zasad wykonywania zawodu, zasad etyki zawodowej, przepisów dotyczących ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych;
10)
wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
2. 
Zadania określone w ust. 1 samorząd zawodu farmaceuty wykonuje w szczególności przez:
1)
przyznawanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
1a)
zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
1b)
prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty;
2)
prowadzenie rejestru farmaceutów;
3)
(uchylony);
4)
współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
5)
udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach;
6)
opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu farmaceuty oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
7)
wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni;
8)
(uchylony);
9)
opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
10)
prowadzenie badań dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu farmaceuty;
11)
występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich;
12)
sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej farmaceutów oraz sądownictwa polubownego;
12a)
współpracę z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie spraw określonych w ustawie;
12b)
organizowanie doskonalenia zawodowego prowadzonego przez samorząd zawodu farmaceuty;
13)
prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i zarządzanie majątkiem izby.
3. 
Współpraca z organami państw członkowskich Unii Europejskiej jest realizowana za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, zwanego dalej "systemem IMI", w zakresie określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE ("rozporządzeniu w sprawie IMI") (Dz. Urz. UEL 316 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.).