Inwestycje z funduszów państwowych w r. 1937.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.15.96

Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1937 r.

USTAWA
z dnia 24 lutego 1937 r.,
o inwestycjach z funduszów państwowych w r. 1937

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1937 r. Rząd będzie czynił

w miarę uzyskiwania pokrycia wydatki na następujące cele:

1)

na elektryfikację kraju

do

wysokości

12.000.000.- zł

2)

na gazyfikację kraju

"

"

10.000.000.- zł

3)

na inwestycje morskie:

a) portowe

"

"

b) rybackie

"

3.350.000.- zł

4)

na budowle wodne, śródlądowe:

1.650.000.- zł

a) zbiorniki i zakłady wodne, elektryczne

"

"

6.000.000.- zł

b) zabudowanie potoków górskich, roboty regulacyjne, portowe i kanałowe

"

"

5.700.000.- zł

c) regulacje rzek

"

"

3.300.000.- zł

5)

na melioracje podstawowe rolnicze.

do

wysokości

2.000.000.- zł

6)

na budownictwo państwowe:

a) w zarządzie Min. Skarbu

"

"

400.000.- zł

b) w zarządzie Min. Sprawiedliwości.

"

"

3.000.000.- zł

c) w zarządzie Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

"

"

3.200.000.- zł

d) w zarządzie Min. Opieki Społecznej

"

"

600.000.- zł

7)

na budownictwo państwowe i inne inwestycje w zarządzie Min. Spraw Wewnętrznych

"

"

7.000.000.- zł

8)

na inwestycje kolejowe przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

"

"

56.000.000.- zł

9)

na budowę linii telegraficznych, telefonicznych i na budownictwo pocztowe przedsiębiorstwa państwowego "Polska Poczta, Telegraf i Telefon"

"

"

7.800.000.- zł

10)

na zabudowę i pomoc kredytową inwestycyjną z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej:

a) pożyczki na zagospodarowanie zmeliorowanych łąk

"

"

1.500.000.- zł

b) pomoc kredytowa dla osadników

"

"

3.000.000.- zł

c) kredyty budowlane przy komasacji i przy parcelacji rządowej

"

"

11.500.000.- zł

11)

na budowę i utrzymanie dróg i mostów z Państwowego Funduszu Drogowego.

"

"

50.000.000.- zł

12)

na akcję budowlano - mieszkaniową w zakresie budownictwa:

a) miejskiego ogólnego

"

"

13.000.000.- zł

b) robotniczego

"

"

10.000.000.- zł

c) wiejskiego

"

"

3.000.000.- zł

13)

na inwestycje z Funduszu Pracy

"

"

50.000.000.- zł

Razem

do

wysokości

264.000.000.- zł.

Podział miesięczny funduszów na cele, wymienione w art. 1, przeprowadza Minister Skarbu.

Minister Skarbu ma prawo kwoty zaoszczędzone przy wykonaniu poszczególnych inwestycji, wymienionych w art. 1, przeznaczyć na pokrycie kosztów innych inwestycji, ustalonych w art. 1, zawsze jednak w granicach kwoty 264.000.000 zł.

Wydatki na cele inwestycyjne mogą być w razie niewyczerpania przewidzianych na ten cel funduszów dokonywane po dniu 31 grudnia 1937 r., jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1938 r.

Upoważnia się:

1)
Ministra Skarbu do przeprowadzenia operacji kredytowych do wysokości 44.000.000 zł na pokrycie kosztów inwestycji, wymienionych w art. 1 pkt 1), 2), 3), 4) i 5);
2)
Ministra Komunikacji do przeprowadzenia w imieniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" operacji kredytowych do wysokości 56.000.000 zł na pokrycie kosztów inwestycji, wymienionych w art. 1 pkt 8);
3)
Ministra Poczt i Telegrafów do przeprowadzenia w imieniu przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" operacji kredytowych do wysokości 7.800.000 zł na pokrycie kosztów inwestycji, wymienionych w art. 1 pkt 9).

Bliższe warunki operacji kredytowych, przewidzianych w art. 5 pkt 1), oraz zasady wydatkowania uzyskanych funduszów ustali Minister Skarbu w porozumieniu z właściwymi ministrami. Analogiczne uprawnienia co do operacji kredytowych, przewidzianych w art. 5 pkt 2), przysługują Ministrowi Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a w art. 5 pkt 3) - Ministrowi Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Na pokrycie kosztów inwestycji, przewidzianych w art. 1 pkt 6) i 7), służą wpływy uzyskane z pożyczki, zaciągniętej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1935 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej pożyczki inwestycyjnej (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 122).

Na pokrycie kosztów inwestycji, przewidzianych w art. 1 pkt 10), 11), 12) i 13), służą wpływy z operacji kredytowych przeprowadzonych na podstawie upoważnień, zawartych w ustawie z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 40, poz. 364), w ustawie z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 45, poz. 352), w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 10, poz. 107) i w ustawie z dnia 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 163), w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o połączeniu Funduszu Bezrobocia z Funduszem Pracy (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 849).

Sprawozdanie ze sposobu zużycia wpływów, uzyskanych z operacji kredytowych, przeprowadzonych na podstawie art. 5, będzie włączone do ogólnego zamknięcia rachunków, sporządzonego przez właściwego ministra, i podlega ogólnym przepisom o zamknięciach rachunków państwowych oraz absolutorium dla Rządu.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu i innym ministrom, każdemu we właściwym mu zakresie działania.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.