[Elementy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II... - Dz.U.2021.1280 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Elementy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku] - Inwestycje w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1280 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2021 r.
Art.  8.  [Elementy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku]
1. 
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 i 3, zawiera:
1)
określenie terenu objętego inwestycją, w tym określenie linii rozgraniczających teren inwestycji;
2)
określenie warunków technicznych realizacji inwestycji;
3)
określenie warunków wynikających z potrzeb ochrony środowiska, zabytków i dóbr kultury;
4)
wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;
5)
zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 18 ust. 1;
6)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 18 ust. 3;
7)
termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń;
8)
oznaczenie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi;
9)
zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego;
10)
w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące:
a)
szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
b)
obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
c)
obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
d)
szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,
e)
obowiązku budowy lub przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu,
f)
obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych,
g)
obowiązku przebudowy dróg publicznych,
h)
obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów lub budowy dróg wewnętrznych lub ciągów pieszych,
i)
ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa w lit. b, c oraz e-h,
j)
zezwolenia na wykonanie obowiązków, o których mowa w lit. b, c oraz e-h.
2. 
Do ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. b, c oraz e-h, przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.