Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.990

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2017 r.

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra

Art.  1. 

Ustawa określa niektóre warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu, polegających na budowie lub przebudowie toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra, mających charakter strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa oraz źródła finansowania tych inwestycji.

Art.  2. 
1.  Inwestycje polegające na budowie lub przebudowie toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra, zwane dalej "inwestycjami", obejmują roboty, dostawy lub usługi, polegające na:
1) pogłębieniu toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra wraz z jego poszerzeniem oraz korektami geometrii toru, a także wykonaniu mijanek oraz pogłębieniu:
a) odcinka Kanału Grabowskiego między obrotnicą Orli Przesmyk a obrotnicą na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego,
b) odcinka toru wodnego między Nabrzeżem Zbożowym a obrotnicą na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego;
2) niwelacji dna toru wodnego w rejonie Świnoujścia;
3) pogłębieniu i poszerzeniu obrotnic:
a) na wysokości Polic wraz z odcinkiem toru wodnego w Kanale Polickim do nabrzeża w Porcie Morskim w Policach,
b) przy Przesmyku Orlim na Przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego,
c) na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego;
4) budowie sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim wraz z przystaniami refulacyjnymi oraz budowie nowych lub przebudowie istniejących pól refulacyjnych;
5) kompleksowej rozbudowie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie;
6) budowie lub przebudowie infrastruktury związanej z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu morskiego oraz ochroną środowiska morskiego;
7) realizacji robót budowlanych lub działaniach związanych z unikaniem, zapobieganiem, ograniczaniem lub kompensacją przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;
8) budowie lub przebudowie umocnień brzegowych oraz budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą;
9) regulacji skarp brzegowych oraz wykonaniu innych robót budowlanych związanych z ochroną brzegu;
10) rozpoznawaniu i usuwaniu z obszaru inwestycji przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności niewybuchów;
11) budowie lub przebudowie sieci uzbrojenia terenu.
2.  Inwestorem realizującym inwestycje jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Art.  3. 

Inwestycje finansuje się ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej, co nie wyłącza finansowania tych inwestycji z innych źródeł.

Art.  4. 

Inwestycje są celami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820).

Art.  5. 

Do inwestycji nie stosuje się art. 64 ust. 2 pkt 3, art. 74 ust. 1 pkt 5, art. 77 ust. 2 pkt 3, art. 80 ust. 2 i art. 96 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.).

Art.  6. 
1.  Jeżeli dla inwestycji wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w liniach rozgraniczających teren tej inwestycji znajdują się grunty stanowiące samodzielne działki ewidencyjne, będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej "Lasami Państwowymi", które mają być wykorzystane na potrzeby inwestycji, a w odniesieniu do gruntów leśnych - wyłączone z produkcji, właściwy miejscowo nadleśniczy zawiera z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, umowę o nieodpłatne przeniesienie zarządu oraz przekazuje te grunty.
2.  Jeżeli grunty będące w zarządzie Lasów Państwowych, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, nie stanowią samodzielnych działek ewidencyjnych, właściwy miejscowo nadleśniczy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, występuje z wnioskiem o dokonanie podziału nieruchomości do właściwego organu. W terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości stała się ostateczna lub decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, właściwy miejscowo nadleśniczy zawiera z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie umowę o nieodpłatne przeniesienie zarządu oraz przekazuje te grunty.
3.  Koszty podziału nieruchomości, o którym mowa w ust. 2, ponosi Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.
4.  Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, na podstawie projektu budowlanego dla inwestycji, określa we wniosku o przeniesienie zarządu grunty, które mają być wykorzystane na potrzeby inwestycji, a w odniesieniu do gruntów leśnych - wyłączone z produkcji.
5.  Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do nieruchomości przeznaczonych na potrzeby realizacji inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Art.  7. 
1.  Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe, objętych decyzją o pozwoleniu na budowę dotyczącą inwestycji nie stosuje się przepisów art. 18-24 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 528 oraz z 2016 r. poz. 2260).
2.  W przypadku gdy decyzja o pozwoleniu na budowę odnosząca się do inwestycji dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, inwestor jest obowiązany:
1) wypłacić działkowcom odszkodowanie:
a) za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność,
b) za prawa do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym,
c) w wysokości wartości przewidywanych plonów - w przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października;
2) wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu odszkodowanie za stanowiące jego własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu oraz zrekompensować temu stowarzyszeniu koszty i straty poniesione w związku z likwidacją rodzinnego ogrodu działkowego.
3.  Jeżeli inwestor nie ustali w terminie 30 dni od dnia wydania pozwolenia na budowę, w drodze porozumienia z zainteresowanymi, wysokości odszkodowania, o którym mowa w ust. 2, odszkodowanie ustala, w drodze decyzji, Wojewoda Zachodniopomorski.
4.  W przypadku realizacji inwestycji na obszarze portu Szczecin, obowiązki inwestora, o których mowa w ust. 2, w zakresie określonym w porozumieniu zawartym z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, może zrealizować podmiot zarządzający portem, będący właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, na której znajdują się rodzinne ogrody działkowe. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, inwestor zwraca podmiotowi zarządzającemu portem poniesione przez niego koszty wypłaty odszkodowań do wysokości nie wyższej niż określona w operacie szacunkowym.
5.  Ustalenie wysokości i wypłata odszkodowań w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, następuje zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.
Art.  8. 

Do postępowań w sprawach dotyczących inwestycji, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 5, który stosuje się także do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Art.  9. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.