Inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie i inwalidzkie komisje odwoławcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.24.143

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU, MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTREM SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 28 lutego 1931 r.
w sprawie inwalidzkich komisyj rewizyjno-lekarskich i inwalidzkich komisyj odwoławczych.

Na podstawie ust. 3 art. 3c oraz art. 58 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 195), zmienionej ustawami z dnia 4 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 608), z dnia 12 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 21 poz. 223), z dnia 3 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 209), rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 475) i z dnia 7 października 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 798), ustawą z dnia 7 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 229) oraz rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 665) zarządza się co następuje:
Do inwalidzkich komisyj rewizyjno-lekarskich i inwalidzkich komisyj odwoławczych, przewidzianych w art. 3c ustawy z dnia 18 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 195) w brzmieniu art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 665), mają zastosowanie dotychczasowe przepisy dla komisyj wojskowo-lekarskich i inwalidzkich komisyj odwoławczych, zawarte w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
W wypadkach, gdy inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie, względnie inwalidzkie komisje odwoławcze, będą rozstrzygały sprawy o zaginięciu bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych, wchodzi do składu tychże komisyj na miejsce lekarza wojskowego referent, wyznaczony przez tę władzę, przy której dana komisja urzęduje.

O ile przewodniczący danej komisji nie ma ukończonych studjów prawniczych, referent winien mieć ukończone studja prawnicze.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.