§ 9. - Interoperacyjność systemu kolei. - Dz.U.2016.254 - OpenLEX

§ 9. - Interoperacyjność systemu kolei.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.254

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
§  9.
1.
Procedury weryfikacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.
Deklaracja weryfikacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI powinna zawierać:
1)
wskazanie przepisów krajowych, z którymi zgodność została sprawdzona;
2)
nazwę i adres podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent lub wykonawca modernizacji - także firmę i adres producenta lub wykonawcy modernizacji;
3)
ogólny opis podsystemu;
4)
nazwę i adres podmiotu uprawnionego, który przeprowadził procedury weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI z przepisami krajowymi;
5)
nazwę i adres jednostki oceniającej, która sporządziła raport w sprawie oceny bezpieczeństwa, o ile został sporządzony w toku weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI;
6)
odniesienie do dokumentów zawartych w dokumentacji technicznej związanej z przeprowadzoną weryfikacją;
7)
informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać podsystem, w tym o ewentualnych ograniczeniach jego eksploatacji;
8)
termin ważności deklaracji weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI, jeżeli została wydana na czas określony;
9)
imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI;
10)
datę wystawienia deklaracji weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI.