§ 8. - Interoperacyjność systemu kolei. - Dz.U.2016.254 - OpenLEX

§ 8. - Interoperacyjność systemu kolei.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.254

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
§  8.
1.
Deklaracja weryfikacji WE podsystemu infrastruktura, energia, sterowanie - urządzenia przytorowe, sterowanie - urządzenia pokładowe i tabor dla pojazdów zgodnych z TSI powinna zawierać:
1)
odniesienie do dyrektywy, TSI oraz właściwych przepisów krajowych, z którymi podsystem jest zgodny;
2)
odniesienie do TSI lub ich części, zgodność z którymi nie została zbadana podczas procedury weryfikacji WE, oraz do przepisów krajowych, które zostały zastosowane w przypadku odstępstwa, częściowego stosowania TSI w odniesieniu do modernizacji lub odnowienia, okresu przejściowego dla TSI lub szczególnego przypadku;
3)
nazwę i adres podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji WE podsystemu, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent - także firmę i adres producenta;
4)
ogólny opis podsystemu;
5)
nazwy i adresy oraz numery identyfikacyjne notyfikowanych jednostek certyfikujących, które przeprowadziły procedurę weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami;
6)
nazwy i adresy oraz numery identyfikacyjne notyfikowanych jednostek certyfikujących, notyfikowanych jednostek kontrolujących lub notyfikowanych laboratoriów, które przeprowadziły ocenę zgodności z innymi przepisami Unii Europejskiej, o ile była ona wymagana;
7)
nazwy i adresy notyfikowanych jednostek certyfikujących, które dokonały potwierdzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1;
8)
nazwy i adresy jednostek oceniających, które sporządziły raporty w sprawie oceny bezpieczeństwa, w przypadkach wymaganych przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka;
9)
odniesienie do dokumentów zawartych w dokumentacji technicznej związanej z przeprowadzoną weryfikacją WE podsystemu;
10)
informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać podsystem, w tym o ewentualnych ograniczeniach jego eksploatacji;
11)
termin ważności deklaracji weryfikacji WE podsystemu, jeżeli została wydana na czas określony;
12)
imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji WE podsystemu;
13)
datę wystawienia deklaracji weryfikacji WE podsystemu.
2.
Dokumentacja techniczna dołączana do deklaracji weryfikacji WE podsystemu obejmuje:
1)
dokumenty określające cechy charakterystyczne podsystemu, w szczególności odpowiednio: ogólne i szczegółowe rysunki wykonawcze, schematy elektryczne i hydrauliczne, schematy obwodów sterowania, opisy systemów przetwarzania danych i automatyki o stopniu szczegółowości wystarczającym do udokumentowania przeprowadzonej weryfikacji WE podsystemu, instrukcje obsługi i utrzymania;
2)
wykaz składników interoperacyjności zawartych w podsystemie;
3)
kopie deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności, o których mowa w pkt 2, oraz kopie protokołów z przeprowadzonych, przez jednostki notyfikowane na podstawie specyfikacji europejskich, testów i badań;
4)
pośrednie certyfikaty weryfikacji WE podsystemu i pośrednie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, o ile zostały wydane;
5)
certyfikat weryfikacji WE podsystemu podpisany przez jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury weryfikacji WE podsystemu wraz z dołączonymi zapisami obliczeniowymi oraz sprawozdaniami z przeprowadzonych wizyt i audytów;
6)
inne certyfikaty weryfikacji wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami;
7)
raport w sprawie oceny bezpieczeństwa wydany przez jednostkę oceniającą w przypadkach określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka;
8)
opis części podsystemu, dla której nie stosuje się TSI, wraz z dokumentacją techniczną, o której mowa w § 5 ust. 2, w przypadku gdy w skład podsystemu wchodzą budowle i urządzenia ujęte w wykazie, o którym mowa przepisach wydanych na podstawie art. 22f ust. 14 pkt 2 ustawy.
3.
Pośrednia deklaracja weryfikacji WE podsystemu wydawana dla całości albo części podsystemu na etapie jego projektowania lub budowy zawiera informacje, o których mowa w ust. 1.
4.
Dokumentacja techniczna dołączana do pośredniej deklaracji weryfikacji WE podsystemu obejmuje elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, dotyczące całości albo części podsystemu na etapie jego projektowania lub budowy.
5.
Deklaracja weryfikacji WE podsystemu, pośrednia deklaracja weryfikacji WE podsystemu oraz dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 2 i 4, powinny być sporządzone w języku polskim.