§ 6. - Interoperacyjność systemu kolei. - Dz.U.2016.254 - OpenLEX

§ 6. - Interoperacyjność systemu kolei.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.254

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
§  6.
1.
Notyfikowana jednostka certyfikująca, która przeprowadza procedurę weryfikacji WE podsystemu, potwierdza pośrednim certyfikatem weryfikacji WE podsystemu, że część podsystemu, dla której nie stosuje się TSI, spełnia zasadnicze wymagania poprzez zastosowanie krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 25t ustawy.
2.
Na podstawie pośredniego certyfikatu weryfikacji WE podsystemu wnioskodawca wystawia deklarację spełnienia przez część podsystemu, dla której nie stosuje się TSI, zasadniczych wymagań poprzez zastosowanie krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 25t ustawy.