§ 3. - Interoperacyjność systemu kolei. - Dz.U.2016.254 - OpenLEX

§ 3. - Interoperacyjność systemu kolei.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.254

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
§  3.
Wykaz składników interoperacyjności dla podsystemów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.