§ 2. - Interoperacyjność systemu kolei. - Dz.U.2016.254 - OpenLEX

§ 2. - Interoperacyjność systemu kolei.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.254

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
2)
wnioskodawca - zarządcę infrastruktury, przewoźnika kolejowego, dysponenta, producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wykonawcę modernizacji, inwestora, podmiot zamawiający albo importera, który występuje do notyfikowanej jednostki certyfikującej, a w przypadku pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI - do podmiotu uprawnionego, z wnioskiem o przeprowadzenie procedury weryfikacji podsystemu;
3)
pojazd kolejowy niezgodny z TSI - pojazd kolejowy nieujęty we właściwej TSI lub niespełniający w całości albo w części wymagań określonych we właściwych TSI, lub objęty odstępstwami od obowiązku stosowania właściwych TSI;
4)
wymiana w ramach utrzymania - wymianę części na inne części o identycznych albo lepszych funkcjach i osiągach w ramach utrzymania prewencyjnego lub naprawczego;
5)
parametry podstawowe - wymagania prawne, techniczne i eksploatacyjne, określone w TSI;
6)
modyfikacja - wszelkie zmiany wprowadzane w dopuszczonym do eksploatacji podsystemie strukturalnym, objętym deklaracją weryfikacji WE podsystemu, do których należą:
a)
zmiany wynikające z wymiany w ramach utrzymania oraz inne zmiany, które nie wiążą się z odstępstwem od zapisów dokumentacji technicznej dołączanej do deklaracji weryfikacji WE podsystemu,
b)
zmiany inne niż wynikające z modernizacji lub odnowienia, które wiążą się z odstępstwem od zapisów dokumentacji technicznej dołączanej do deklaracji weryfikacji WE podsystemu, oraz nie mają żadnego wpływu na zasadnicze cechy konstrukcyjne podsystemu istotne dla zapewnienia zgodności podsystemu z parametrami podstawowymi,
c)
zmiany inne niż wynikające z modernizacji lub odnowienia, które wiążą się z odstępstwem od zapisów dokumentacji technicznej dołączanej do deklaracji weryfikacji WE podsystemu, oraz mają wpływ na zasadnicze cechy konstrukcyjne podsystemu istotne dla zapewnienia zgodności podsystemu z parametrami podstawowymi.