§ 16. - Interoperacyjność systemu kolei. - Dz.U.2016.254 - OpenLEX

§ 16. - Interoperacyjność systemu kolei.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.254

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
§  16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r. 3
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. poz. 1297 oraz z 2014 r. poz. 1976), które w następstwie art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1741) traci moc z dniem 1 marca 2016 r.