§ 11. - Interoperacyjność systemu kolei. - Dz.U.2016.254 - OpenLEX

§ 11. - Interoperacyjność systemu kolei.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.254

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
§  11.
1.
Deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności powinna zawierać:
1)
odniesienie do dyrektywy, z którą składnik interoperacyjności jest zgodny;
2)
nazwę i adres podmiotu wystawiającego deklarację WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent - to także nazwę i adres producenta;
3)
nazwę i typ lub rodzaj składnika interoperacyjności;
4)
opis modułów zastosowanych przy dokonywaniu oceny zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami;
5)
opis składnika interoperacyjności oraz warunki jego eksploatacji;
6)
nazwy i adresy notyfikowanych jednostek certyfikujących, które uczestniczyły w procedurze oceny zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami - o ile wymagał tego zastosowany moduł;
7)
wskazanie zastosowanych specyfikacji europejskich w przypadku ich zastosowania;
8)
wskazanie okresu, na jaki został wydany certyfikat zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, a w przypadku gdy certyfikat został wydany na czas określony lub warunkowo - wskazanie warunków jego wydania;
9)
imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności;
10)
datę wystawienia deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności.
2.
Deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności powinna być sporządzona w języku polskim oraz w języku wskazanym przez podmiot, który poddał składnik interoperacyjności ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami.