§ 1. - Interoperacyjność systemu kolei. - Dz.U.2016.254 - OpenLEX

§ 1. - Interoperacyjność systemu kolei.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.254

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz składników interoperacyjności dla podsystemów;
2)
zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei dla podsystemów i składników interoperacyjności;
3)
warunki przeprowadzania weryfikacji WE podsystemu;
4)
warunki wydawania i aktualizowania deklaracji weryfikacji WE podsystemu;
5)
treść deklaracji weryfikacji WE podsystemu i pośredniej deklaracji weryfikacji WE podsystemu oraz zakres dokumentacji technicznej załączanej do tych deklaracji;
6)
procedury weryfikacji pojazdów kolejowych niezgodnych z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zwanymi dalej "TSI", oraz treść deklaracji weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI;
7)
treść deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności;
8)
wykaz parametrów pojazdu kolejowego do skontrolowania w celu dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI;
9)
wykaz podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań niezbędnych do dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI.