§ 3. - Interoperacyjność systemu kolei.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1297

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
§  3.
Wykaz składników interoperacyjności dla podsystemów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.