§ 2. - Interoperacyjność systemu kolei.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1297

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
2)
wnioskodawca - zarządcę infrastruktury, przewoźnika kolejowego, dysponenta, producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, wykonawcę modernizacji, inwestora, podmiot zamawiający albo importera pojazdu kolejowego, który występuje do notyfikowanej jednostki certyfikującej, a w przypadku pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI - do podmiotu uprawnionego, z wnioskiem o przeprowadzenie procedury weryfikacji podsystemu;
3) 3
pojazd kolejowy niezgodny z TSI - pojazd kolejowy nieujęty we właściwej TSI lub niespełniający w całości albo w części wymagań określonych we właściwych TSI, lub objęty odstępstwami od obowiązku stosowania właściwych TSI.
3 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1976) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.