§ 4. - Interoperacyjność.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1042

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2021 r.
§  4. 
1. 
Jednostka wyznaczona przeprowadza ocenę zgodności podsystemu z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei na etapie:
1)
projektowania;
2)
budowy;
3)
końcowych prób podsystemu.
2. 
Ocenę zgodności podsystemów z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, przeprowadza się zgodnie z modułami:
1)
dla podsystemów "tabor" i "sterowanie - urządzenia pokładowe":
a)
SB w połączeniu z modułem SD,
b)
SB w połączeniu z modułem SF,
c)
SH1,
2)
dla podsystemów "infrastruktura", "energia" i "sterowanie - urządzenia przytorowe":
a)
SB,
b)
SD,
c)
SF,
d)
SG,
e)
SH1

- określonymi w załączniku I do decyzji Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

3. 
Wykaz parametrów pojazdu kolejowego do skontrolowania, w celu sprawdzenia zgodności technicznej między pojazdem kolejowym a siecią kolejową, jest zawarty w części A dotyczącej podsystemu "tabor" listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, opublikowanej na podstawie art. 25d ust. 1 ustawy.