§ 3. - Interoperacyjność.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1042

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2021 r.
§  3. 
1. 
Producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, zarządca infrastruktury, przewoźnik kolejowy, użytkownik bocznicy kolejowej, dysponent, importer, wykonawca modernizacji, inwestor albo podmiot zamawiający, zwany dalej "wnioskodawcą", przekazuje:
1)
jednostce notyfikowanej dokumentację techniczną niezbędną do przeprowadzenia weryfikacji WE podsystemu,
2)
jednostce wyznaczonej dokumentację techniczną niezbędną do przeprowadzenia oceny zgodności podsystemu z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei

- określoną w decyzji Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (Dz. Urz. UE L 319 z 04.12.2010, str. 1).

2. 
Jeżeli w skład podsystemu wchodzą budowle lub urządzenia ujęte w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22f ust. 14 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej "ustawą", dokumentacja techniczna dotycząca tych budowli lub urządzeń obejmuje:
1)
wykaz budowli lub urządzeń wchodzących w skład podsystemu;
2)
kopie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli lub typu urządzeń;
3)
kopie dokumentów, o których mowa w art. 22f ust. 8 pkt 1 albo 2 ustawy.