Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1383 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2020 r.

Rozdział  6

Rada Główna Instytutów Badawczych

Art.  33.  [Utworzenie, skład, kadencja Rady Głównej Instytutów Badawczych]
1.  Instytuty i instytuty Sieci Łukasiewicz mogą utworzyć Radę Główną Instytutów Badawczych, zwaną dalej "Radą", jako wybieralny organ przedstawicielski tych instytutów.
2.  Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3.  Kadencja Rady trwa 3 lata.
4.  Rada składa się z trzydziestu jeden członków wybieranych przez elektorów.
5.  Elektorzy są wybierani przez:
1) rady naukowe - spośród pracowników instytutów;
2) rady instytutów Sieci Łukasiewicz - spośród pracowników instytutów Sieci Łukasiewicz.
6.  W przypadku instytutu albo instytutu Sieci Łukasiewicz zatrudniającego:
1) do dwustu pięćdziesięciu pracowników - rada naukowa albo rada instytutu Sieci Łukasiewicz wybiera jednego elektora;
2) powyżej dwustu pięćdziesięciu pracowników - rada naukowa albo rada instytutu Sieci Łukasiewicz wybiera dwóch elektorów.
7.  Rada opracowuje opinie i wnioski w sprawach polityki naukowej państwa oraz w sprawach warunków i zasad działania instytutów i instytutów Sieci Łukasiewicz, które przedstawia w szczególności Radzie Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrom nadzorującym instytuty.