Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1383 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2020 r.
Art.  54.  [Komisje dyscyplinarne]
1.  W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzekają:
1) w pierwszej instancji - komisja dyscyplinarna w instytucie w składzie trzech członków;
2) w drugiej instancji - komisja dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w składzie trzech członków.
2.  W składzie orzekającym komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, co najmniej jeden z członków powinien posiadać tytuł zawodowy magistra prawa.
3.  Przewodniczącym składu orzekającego powinien być pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku nie niższym niż obwiniony.