Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1383 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2020 r.
Art.  26.  [Wyznaczenie osoby do pełnienia obowiązków dyrektora w razie jego odwołania]
1.  (uchylony).
2.  (uchylony).
2a.  (uchylony).
3.  W przypadku odwołania dyrektora instytutu minister nadzorujący wyznacza do pełnienia obowiązków dyrektora jednego z jego zastępców albo inną osobę spełniającą warunki określone w art. 24 ust. 6 pkt 1-3 i 5 na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3a.  (uchylony).