Art. 2. - [Zakres działalności instytutu] - Instytuty badawcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.498 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r.
Art.  2.  [Zakres działalności instytutu]
1. 
Do podstawowej działalności instytutu należy:
1)
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
2)
przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
3)
wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
2. 
W związku z prowadzoną działalnością podstawową instytut może:
1)
upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
2)
wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
3)
opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;
4)
prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;
5)
prowadzić i rozwijać bazy danych związane z przedmiotem działania instytutu;
6)
prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
7)
wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzić walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;
8)
prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.
3. 
Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, może prowadzić:
1)
kształcenie w szkole doktorskiej 1  i na studiach podyplomowych, związane z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi,
2)
inne formy kształcenia

- na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232).

4. 
Instytut może prowadzić działalność inną niż wymieniona w ust. 1-3. Działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w ust. 1-3.
1 Do dnia 31 grudnia 2023 r. również na studiach doktoranckich, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183) na podstawie art. 329 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669)