Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1383 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2020 r.
Art.  14.  [Ogłoszenie upadłości instytutu]
1.  W stosunku do instytutów, z wyłączeniem instytutów uczestniczących w systemie ochrony zdrowia, może być ogłoszona upadłość.
2.  Z dniem ogłoszenia upadłości:
1) minister nadzorujący odwołuje dyrektora;
2) rada naukowa, o której mowa w art. 23 pkt 2, ulega rozwiązaniu.
3.  W przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego minister nadzorujący, w drodze decyzji, zawiesza to postępowanie z dniem uzyskania informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości instytutu i zawiadamia o zawieszeniu postępowania likwidacyjnego Radę Ministrów.
4.  Z dniem ogłoszenia upadłości instytutu postępowanie likwidacyjne podlega umorzeniu.
5.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do upadłości instytutu stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228).