[Stypendia ustanawiane i finansowane przez Instytut] - Art. 15. - Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego. - Dz.U.2022.475 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Stypendia ustanawiane i finansowane przez Instytut] - Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2022 r.
Art.  15.  [Stypendia ustanawiane i finansowane przez Instytut]
1. 
Instytut może ustanawiać i finansować stypendia dla wspierania badań naukowych, działań edukacyjnych i kulturalnych w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, w szczególności dla pracowników naukowych oraz osób wyróżniających się w działaniach, o których mowa w art. 3 ust. 1.
2. 
Minister określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów, o których mowa w ust. 1, a także rodzaje i wysokość stypendiów, uwzględniając potrzebę wsparcia działań najpełniej służących realizacji celów Instytutu.