[Udostępnianie dokumentów w celu prowadzenia badań naukowych lub publikacji materiału prasowego] - Art. 36. - Instytut Pamięci... - Dz.U.2021.177 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Udostępnianie dokumentów w celu prowadzenia badań naukowych lub publikacji materiału prasowego] - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.177 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  36.  [Udostępnianie dokumentów w celu prowadzenia badań naukowych lub publikacji materiału prasowego]
1. 
Dokumenty zgromadzone przez Instytut Pamięci udostępnia się w celu:
1)
wykonywania zadań ustawowych;
2)
prowadzenia badań naukowych;
3)
publikacji materiału prasowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), z upoważnienia redakcji albo wydawcy.
2. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na pisemny wniosek, skierowany do dyrektora oddziału Instytutu Pamięci, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy;
2)
rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby, której ma nastąpić udostępnienie;
3)
datę wydania dokumentu tożsamości osoby, której ma nastąpić udostępnienie oraz nazwę organu, który go wydał;
4)
dane ułatwiające odnalezienie dokumentów.
4. 
Wniosek o udostępnienie dokumentów w celu, o którym mowa:
1)
w ust. 1 pkt 1 - powinien zawierać również podstawę prawną dotyczącą wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
w ust. 1 pkt 2 - powinien zawierać również:
a)
wskazanie tematu prowadzonych badań naukowych,
b)
rekomendację pracownika naukowego uprawnionego do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych, gospodarki lub prawa - w przypadku osób niebędących takimi pracownikami;
3)
w ust. 1 pkt 3 - powinien zawierać również:
a)
wskazanie tematu materiału prasowego,
b)
załączone upoważnienie redakcji albo wydawcy do wystąpienia z wnioskiem.
4a. 
Dokumenty określone w ust. 1, które zostały zdigitalizowane, udostępnia się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
4b. 
Osoby, które korzystają z dokumentów, o których mowa w ust. 1, do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mają prawo do uzyskiwania, na wniosek, informacji ze znajdujących się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci zbiorów danych, rejestrów i kartotek organów bezpieczeństwa państwa, w tym dotyczących tożsamości tajnych informatorów lub pomocników przy operacyjnym zdobywaniu informacji.
5. 
Podmioty, które złożyły wniosek i którym dokumenty zostały udostępnione, ponoszą odpowiedzialność prawną za sposób ich wykorzystania, o czym należy je poinformować na piśmie.
6. 
Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli złożony wniosek nie spełnia warunków określonych w ust. 1-4 lub zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 lub art. 37.
7. 
Decyzja, o której mowa w ust. 6, powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Można odstąpić od uzasadnienia faktycznego lub ograniczyć je w zakresie, w jakim udostępnienie informacji wnioskodawcy uniemożliwia realizację ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
8. 
Od decyzji, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do Prezesa Instytutu Pamięci.
9. 
W wyniku rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 8, Prezes Instytutu Pamięci, po zasięgnięciu opinii Kolegium Instytutu Pamięci, wydaje decyzję, w której:
1)
utrzymuje w mocy decyzję, o której mowa w ust. 6;
2)
uchyla decyzję, o której mowa w ust. 6, i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
10. 
Do decyzji Prezesa Instytutu Pamięci, o której mowa w ust. 9, stosuje się przepis ust. 7.
11. 
Wnioskodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego na decyzję, o której mowa w ust. 9 pkt 1, w terminie określonym w art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
12. 
Sąd administracyjny rozpoznaje skargę na posiedzeniu niejawnym.
13. 
Po uprawomocnieniu się wyroku sąd administracyjny niezwłocznie zwraca do Instytutu Pamięci akta postępowania.
14. 
Do skargi kasacyjnej stosuje się odpowiednio przepis ust. 12.