[Postępowanie odwoławcze; skarga do sądu administracyjnego] - Art. 32. - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni... - Dz.U.2021.177 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Postępowanie odwoławcze; skarga do sądu administracyjnego] - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.177 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  32.  [Postępowanie odwoławcze; skarga do sądu administracyjnego]
1. 
Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w art. 31 ust. 2, Prezes Instytutu Pamięci wydaje decyzję, w której:
1)
utrzymuje w mocy decyzję, o której mowa w art. 31 ust. 1;
2)
uchyla decyzję, o której mowa w art. 31 ust. 1, i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
2. 
Wnioskodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego na decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie określonym w art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
Po wydaniu wyroku sąd administracyjny niezwłocznie zwraca do Instytutu Pamięci akta postępowania.
7. 
(uchylony).