[Sprawozdanie z działalności IPN składane Kolegium IPN] - Art. 24a. - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni... - Dz.U.2021.177 t.j. - OpenLEX

Art. 24a. - [Sprawozdanie z działalności IPN składane Kolegium IPN] - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.177 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  24a.  [Sprawozdanie z działalności IPN składane Kolegium IPN]
1. 
Prezes Instytutu Pamięci składa Kolegium Instytutu Pamięci sprawozdanie z działalności Instytutu Pamięci za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca roku następnego.
2. 
Kolegium Instytutu Pamięci przyjmuje sprawozdanie z działalności Instytutu Pamięci za dany rok kalendarzowy bezwzględną większością głosów.
3. 
Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 24 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.