[Wygaśnięcie kadencji Prezesa IPN; odwołanie przez Sejm] - Art. 13. - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni... - Dz.U.2021.177 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Wygaśnięcie kadencji Prezesa IPN; odwołanie przez Sejm] - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.177 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  13.  [Wygaśnięcie kadencji Prezesa IPN; odwołanie przez Sejm]
1. 
Kadencja Prezesa Instytutu Pamięci wygasa w razie:
1)
śmierci;
2)
rezygnacji;
3)
odwołania;
4)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu.
2. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odwołuje Prezesa Instytutu Pamięci, jeżeli:
1)
z powodu choroby, ułomności lub upadku sił stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków Prezesa Instytutu Pamięci;
2)
nie wypełnia obowiązków nałożonych przez ustawę lub działa na szkodę Instytutu Pamięci;
3)
nie zostało przyjęte sprawozdanie z działalności Instytutu Pamięci za dany rok kalendarzowy.