[Wymagania na stanowisku Prezesa IPN oraz prokuratora i pracownika IPN] - Art. 11. - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja... - Dz.U.2021.177 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Wymagania na stanowisku Prezesa IPN oraz prokuratora i pracownika IPN] - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.177 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  11.  [Wymagania na stanowisku Prezesa IPN oraz prokuratora i pracownika IPN]
1. 
Na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci może być powołana osoba, która:
1)
posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;
2)
nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu;
3)
wyróżnia się wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzą przydatną w pracach Instytutu Pamięci;
4)
posiada stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
2. 
Na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci nie może być powołana osoba, która pełniła służbę, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5, ani też sędzia, który orzekając uchybił godności urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej.
2a. 
Na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci nie może być powołana również osoba, co do której w archiwach podlegających przekazaniu do Instytutu Pamięci lub w innych archiwach państwowych znajduje się informacja o tym, że istnieją wobec niej przesłanki przewidziane w ust. 2.
2b. 
Na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci nie może być powołana również osoba, której działalność związana z dostępem do informacji niejawnych lub objęta ochroną jako informacja niejawna uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej służby, pracy lub współpracy.
3. 
Prezes Instytutu Pamięci nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu.
4. 
Prezes Instytutu Pamięci nie może wykonywać innych zajęć zawodowych, z wyjątkiem zajmowania stanowiska profesora szkoły wyższej.
5. 
Stanowiska Prezesa Instytutu Pamięci nie można łączyć z mandatem posła albo senatora.
6. 
Prokuratorem Instytutu Pamięci może być osoba, która:
1)
wyróżnia się wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzą przydatną w pracach Instytutu Pamięci;
2)
spełnia warunki, o których mowa w ust. 2-2b.
7. 
Pracownikiem Instytutu Pamięci może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2-2b, i nie prowadzi działalności publicznej niedającej się pogodzić z działalnością Instytutu Pamięci.