Instytucje wydające opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.203.1716

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa instytucje wydające opinie o możliwości spełnienia przez przedsiębiorcę lub jednostkę naukową warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
2.
Wykaz instytucji, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
________

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ INSTYTUCJI WYDAJĄCYCH OPINIE O MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ LUB JEDNOSTKĘ NAUKOWĄ WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH PODCZAS PRAC Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO

Lp.Nazwa instytucjiZakres opiniowania
1Instytut Przemysłu Organicznego w WarszawieNabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub naukowej, z wyłączeniem działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
2Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce k. WarszawyNabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub naukowej, w tym w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, z wyłączeniem bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
3Główny Instytut Górnictwa w KatowicachNabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub naukowej w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
4Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieNabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub naukowej, w tym w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych