§ 7. - Instrukcja dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich. - Dz.U.1932.66.619 - OpenLEX

§ 7. - Instrukcja dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.66.619

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1933 r.
§  7.
Strona, żądająca pierwiastkowej regulacji nowej hipoteki, zgłosi swe żądania do powiatowego wydziału hipotecznego ustnie lub na piśmie. Spisany będzie krótki protokół zgłoszonego żądania.