§ 1. - Instrukcja dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich. - Dz.U.1932.66.619 - OpenLEX

§ 1. - Instrukcja dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.66.619

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1933 r.
§  1. 1
Na obszarach sądu apelacyjnego w Wilnie i sądów okręgowych w Łucku i w Równem pierwiastkowe uregulowanie oraz sporządzenie wszelkich innych czynności dotyczących hipotek: 1) wszystkich nieruchomości miejskich tych miast i miasteczek i innych osiedli, gdzie niema sądu okręgowego, 2) nieruchomości wiejskich małej wartości, to jest nieruchomości o obszarze nie przewyższającym 50 ha, położonych w granicach właściwości danego wydziału hipotecznego powiatowego - będzie mogło odbywać się w powiatowych wydziałach hipotecznych utworzonych przy sądach grodzkich, gdzie zostaną również utworzone kancelarje, archiwa hipoteczne i połączone z niemi archiwa notarjalne, w których przechowywane będą książki hipoteczne dotyczące nieruchomości powyżej wymienionych. Czynności powyższe sporządzane będą na zasadzie przepisów prawa o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach zamieszczonych w rozporządzeniu (10157/153) Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich dotyczącem wprowadzenia ustroju hipotecznego (Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich z dnia 17 września 1919 r. Nr. 18, poz. 157) w brzmieniu ustalonem w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 53, załącznik do poz. 510) (prawo hipoteczne 1919 r.), obowiązujących na obszarach sądu apelacyjnego w Wilnie i sądów okręgowych w Łucku i Równem.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 lipca 1933 r. (Dz.U.33.55.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 1933 r.